Actualitat online

L’ajuntament del Palau busca nova secretària-interventora

L’ajuntament del Palau busca una nova secretària-interventora. La junta de Govern ja ha aprovat les bases del concurs per proveir interinament aquesta plaça vacant al consistori i ja ha fet pública la convocatòria per tal que les persones interessades puguin presentar la sol·licitud per prendre part en el procés selectiu.

 

Montserrat Meseguer, alcaldessa del municipi explica que la selecció de personal per cobrir aquesta plaça serà mitjançant el sistema de concurs lliure. “Les tasques bàsiques a realitzar seran el desenvolupament de les funcions públiques necessàries de la Secretaria que comprenen la fe pública i l’assessorament legal preceptiu i les de la Intervenció, comprensives de la fiscalització econòmica financera interna i la comptabilitat, així com les de Tresoreria del consistori”, descriu Meseguer.

 

Segons l’alcaldessa, “La provisió d’aquest lloc resulta necessària i urgent, ja que no ha estat possible la seva provisió per qualsevol altre funcionari de l’estat, i la persona que actualment ocupa aquesta plaça, es jubila en un  parell de setmanes”, manifesta l’alcaldessa.

 

A la pàgina web del consistori es poden consultar les bases i conèixer les característiques i perfil que han de tenir els candidats en qüestió. Els resultats de la primera classificació és coneixeran en breu.