Actualitat online

Les piscines del Palau d’Anglesola ja disposen de socorrista i de servei de manteniment

L’Ajuntament del Palau d’Anglesola ha adjudicat, per una banda, la concessió de la gestió del servei de manteniment de les piscines municipals i per l’altra, també ha contractat el servei de socorrisme, ambdós per a la temporada 2017 i mitjançant un contracte menor de serveis. 

La Junta de Govern de l’Ajuntament i un cop valorades les propostes presentades, ha decidit contractar i adjudicar el servei de manteniment de les piscines a la Sra. Marta Saltó Bori amb efectes des del dia 10 de juny, data en què s’obriran les piscines municipals. 

Montserrat Meseguer, alcaldessa del municipi, explica que les necessitats que es cobriran mitjançant aquesta contractació són principalment la gestió del manteniment de les instal·lacions i el bar de les piscines municipals. Així mateix, l’adjudicatari s’encarregarà de l’obertura i tancament de les instal·lacions d’acord amb el calendari i horaris d’utilització. Igualment, s’haurà de fer càrrec de la neteja del recinte i dels espais complementaris. “Pel que fa al manteniment de les piscines, la concessió ha recaigut en la persona que l’any passat ja va ser adjudicatària del contracte de manteniment del recinte de les piscines i de la gestió del bar, ja que la seva gestió va ser molt satisfactòria”, apunta Meseguer. Les despeses que comporti aquesta contractació aniran a càrrec a la partida corresponent del pressupost vigent. 

Pel que fa al servei de socorrisme, s’ha tingut en compte l’oferta presentada per part del Consell Esportiu del Consell Comarcal del Pla d’Urgell  per tal de dur a terme l’esmentat servei, el qual ve desenvolupant de manera molt satisfactòria. “Per aquest motiu, l’equip de govern ha decidit contractar i adjudicar al Consell Esportiu del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, el contracte del servei de socorrisme d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant contracte menor de serveis, per raó de la quantia”, diu Meseguer. El  preu del contracte serà com a màxim de 9.648 euros, IVA inclòs. “Si per inclemències meteorològiques cal escurçar el període de temps del servei es rebaixarà l’import proporcionalment”, especifica l’alcaldessa. La despesa que comporta aquesta contractació va a càrrec de la corresponent partida del pressupost ordinari municipal. 

La temporada d’enguany de les piscines municipals tindrà una durada de tres mesos, del 10 de juny a l’11 de setembre i es preveu que s’arribin als 600 abonaments tal com va succeir la temporada passada. Aquest serà el quart any en què les piscines disposaran del sistema de cloració salina que es va instal·lar l’any 2014.