Calendari contribuent

T'informem de les dates per als ingressos al municipi

Calendari del contribuent

Cobraments municipals

Calendari del contribuent exercici 2024


IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA...............15/03 a 15/05

ESCOMBRARIES, primer termini...................................15/04 a 15/06

IBI URBANA, primer termini...........................................15/05 a 15/07

AIGUA, primer termini......................................................15/06 a 15/08

TAXES I PREUS PÚBLICS..............................................15/07 a 15/09

IBI RÚSTICA i BICES.......................................................15/07 a 15/09

ESCOMBRARIES, segon termini......................................15/08 a 15/10

IBI URBANA, segon termini..............................................15/09 a 15/11

IAE.......................................................................................15/09 a 15/11

AIGUA, segon termini.........................................................15/10 a 15/12